Kupisz w niższej cenie. Zadzwoń teraz
Tel: 504480626

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności w tym wykorzystania plików cookies (dalej: Polityka) we wszystkich naszych serwisach internetowych, tj.:

https://medlight.pl

https://medlight.pl/blog


oraz poza siecią Internet,

został stworzony i przyjęty przez Medlight Sylwia Chochół w Olkuszu (dane kontaktowe: Medlight Sylwia Chochół, ul. Osiek 119 A, 32-300 Olkusz, tel. 504 480 626, e-mail: sklep@medlight.pl ) jako administratora danych osobowych.

W celu zwiększenia przejrzystości i lepszego odbioru informacji zamieszczonych w Polityce, naszych klientów oraz użytkowników stron internetowych określać będziemy zaimkiem osobowym „Ty”, zaś administratora danych osobowych zaimkiem osobowym „My”.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, ponieważ decydujemy o celach i sposobie ich przetwarzania, i jako administrator jesteśmy również odpowiedzialni za ich zgodne z prawem oraz bezpieczne przetwarzanie. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką, która w przystępny sposób wyjaśni oraz pomoże Ci zrozumieć podstawowe zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jednocześnie zastrzegamy, że informację administratora danych wymaganą przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), w tym o podstawach prawnych i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących Ci uprawnieniach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przekażemy Ci każdorazowo najpóźniej w momencie pozyskiwania danych osobowych lub stosownie uzupełnimy – w przypadku przekazania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych lub wyrażenia zgód na ich przetwarzanie w dodatkowych celach. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy Polityką a Informacją administratora danych, o której mowa powyżej, wiążąca jest informacja. 
 

 1. Bezpieczeństwo

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia powołaliśmy inspektora ochrony danych, który będzie czuwał na prawidłowością przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie. Możesz skontaktować się z nim pod adresem e-mail: sklep@medlight.pl w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystania z uprawnień związanych z ich przetwarzaniem opisanych w Polityce.

Zapewniamy, że dostęp do Twoich danych osobowych posiadają tylko przeszkolone i upoważnione do tego osoby, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania operacji na danych wynikających z przyjętego celu przetwarzania.

Twoje dane osobowe zbieramy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z uprzednio wyznaczonymi celami. Zebrane Dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych ma zawsze określoną podstawę prawną, dokładamy wszelkich starań, aby było rzetelne oraz wykonywane w jak najbardziej przejrzysty dla Ciebie sposób, a Twoje dane były zawsze aktualne. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, stosujemy techniczne i organizacyjne środki mające na celu ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu w naszym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy stosowne procedury oraz przetwarzamy dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane - zgodnie z zasadą minimalizacji. Dokładamy też wszelkich starań, aby przesyłanie Twoich danych w ramach naszych stron internetowych odbywało się w sposób bezpieczny i w tym celu stosujemy m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

W przypadku konieczności powierzenia Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostawy zakupionych przez Ciebie produktów) robimy to zgodnie z prawem i na podstawie umów regulujących zasady przetwarzania oraz nakładających na podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu przyjęte przez nas standardy bezpieczeństwa. Więcej o przekazywaniu Twoich danych przeczytasz w pkt. 5.


 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Bezpośrednio od Ciebie

Możesz odwiedzać tą oraz inne nasze strony internetowe bez konieczności podawania Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak zdecydujesz się zawrzeć umowę lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług (zarówno on-line, jak i poza siecią Internet) zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji ww. celu, zaś ich podanie będzie warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia wybranej usługi. Więcej informacji o tym, kiedy podanie przez Ciebie danych osobowych będzie niezbędne dla zawarcia umowy lub świadczenia usługi znajdziesz poniżej w części dotyczącej podstaw i celów przetwarzania danych osobowych.

Możemy również otrzymać Twoje dane osobowe w trakcie prowadzenia procesu rekrutacyjnego, kiedy zdecydujesz się wysłać nam swoją aplikację lub kiedy skontaktujesz się z nami w innym celu, nawiązując kontakt w jakiejkolwiek formie.

Ponadto, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych, wchodzimy również w posiadanie takich danych osobowych, których gromadzenie jest konsekwencją sposobu działania naszych systemów informatycznych (np. numer IP). IP Jest to numer przypisywany komputerowi lub innemu urządzeniu użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem/urządzeniem i serwerem. Adresy IP, wraz z informacjami dotyczącymi aktywności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe mogą być rejestrowane przez nas w logach w logach systemowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz dla celów diagnostycznych.
Ponadto otrzymujemy również dostęp do danych dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Informacje te mogą być wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania stron internetowych. W oparciu o ww. dane nie prowadzimy identyfikacji indywidualnych użytkowników.
Więcej o zbieraniu danych dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach internetowych przeczytasz poniżej w pkt. 7, 8 i 9.


 1. Z innych źródeł

Możemy pozyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np.:

 • jeżeli płacisz za zakupione u nas produkty za pośrednictwem banku lub operatora płatności, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, lub za pośrednictwem której instytucji płatniczej dokonałeś zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonałeś poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotu płatności,

 • Twoje dane możemy otrzymać również, jeżeli zostaniesz wskazany jako odbiorca dostawy zakupionego u nas towaru,

 • w ramach naszych programów rabatowo – lojalnościowych ich uczestnicy mogą polecić Cię do programu, w przypadku takiego polecenia skontaktujemy się z Tobą z wykorzystaniem Twoich danych osobowych przekazanych nam przez uczestnika – za Twoja zgodą i zgodnie z regulaminem danego programu. Jeżeli jesteś już uczestnikiem naszego programu rabatowo – lojalnościowego i poleciłeś do programu kolejną osobę, poinformujemy ją o tym fakcie przekazując Twój numer identyfikacyjny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach naszych programów rabatowo-lojalnościowych znajdziesz w regulaminach tych programów, zamieszczonych m.in. na stronie https://medlight.pl

 • Twoje dane mogą znaleźć się w naszym posiadaniu również wskutek przekazania ich przez innego administratora, np. kiedy zakupimy bazę danych dla celów marketingowych, w której znajdują się Twoje dane osobowe. Mogą nam one zostać przekazane jednak tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na takie udostępnienie administratorowi, który nam je przekazuje.

 1. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Zawieranie i realizacja umów oraz świadczenie usług.

Podanie przez Ciebie danych osobowych będzie konieczne, jeżeli zdecydujesz się zakupić nasze produkty lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług. Może to mieć miejsce w przypadku:

 • założenia konta w jednym z naszych sklepów internetowych oraz świadczenia innych usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem konta w naszych sklepach Internetowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach sklepów internetowych znajdziesz w ich regulaminach dostępnych na stronach https://medlight.pl subskrypcji newslettera,

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zarówno w sklepie internetowym, biurze, telefonicznie, jak i przy moim udziale ( Sylwia Chochół ). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach umów sprzedaży zawieranych poza siecią Internet otrzymasz przed zawarciem umowy,

 • uczestnictwa w programach rabatowo-lojalnościowych zarówno on-line jak i w tradycyjny sposób,

 • odpowiedzi na Twoje wiadomości wysłane za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na naszych stronach internetowych.

W ramach zawieranych z nami umów i świadczonych dla Ciebie usług, przetwarzamy tylko dane osobowe niezbędne do ich zawarcia i realizacji i każdorazowo przed podaniem przez Ciebie danych osobowych szczegółowo określimy ich zakres niezbędny do realizacji zakładanego celu. Na przykład dla umów sprzedaży zawieranych w naszych sklepach internetowych będą to:

 • imię,

 • nazwisko,

 • adres (zamieszkania lub dostawy towaru),

 • numer telefonu,

 • e-mail,

oraz w przypadku firmy:

 • nazwa firmy,

 • numer NIP,

 • adres (siedziby lub dostawy towaru),

 • numer telefonu,

 • e-mail. 1. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą

Oprócz przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umów i świadczenia usług jesteśmy również uprawnieni do ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą. Przykładowo w przypadku zakupienia przez Ciebie naszych produktów, po uiszczeniu ceny jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa do wystawienia i przechowywania przez określony czas, w celach podatkowo-księgowych faktury dokumentującej sprzedaż, na której znajdują się m.in. dane kupującego, czyli Twoje.


 1. Przetwarzanie danych w uzasadnionym interesie

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć ze względu na relację pomiędzy osobą, której dane są przetwarzane a administratorem, na przykład gdy osoba ta jest klientem administratora. Uzasadnionym interesem, w którym możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe jest np. marketing naszych produktów i usług. W ramach realizacji tego celu będziemy uprawnieni do przekazywania Ci informacji o naszych produktach, np. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.


 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ponadto możesz wyrazić dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz z wykorzystaniem należących do Ciebie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Telefon, tablet czy komputer to dziś najpopularniejsze i najszybsze środki komunikacji, wykorzystywane również w celach reklamy i marketingu, a komunikacja prowadzona z ich wykorzystaniem jest możliwa bez bezpośredniego udziału człowieka po stronie nadawcy (automatycznie). Jednak, aby móc skontaktować się z Tobą w ten sposób przepisy prawa nakładają na nas obowiązek pozyskania Twojej zgody. Będziemy rozsądnie korzystać z tego kanału komunikacji, wysyłając Ci informacje marketingowe o naszych produktach,

 • wysyłania informacji handlowej dotyczącej nas, bądź naszych produktów i usług drogą elektroniczną. Jeżeli chciałbyś otrzymywać od nas takie informacje na adres poczty elektronicznej również jesteśmy zobligowani do pozyskania Twojej zgody – niezależnie od zgody, którą opisaliśmy powyżej. 1. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w celu wynikającym z łączących nas umów oraz świadczonych dla Ciebie usług. Jak wskazaliśmy już powyżej dane osobowe udostępniamy zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o umowy łączące nas z podmiotami, którym je przekazujemy. W ten sposób Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:


 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą: np. bankom lub operatorom płatności w sklepie internetowym,

 • firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia zakupionych przez Ciebie produktów,

 • operatorowi pocztowemu w celu wysłania korespondencji,

 • autoryzowanym serwisantom świadczącym usługi naprawy i konserwacji zakupionych przez Ciebie produktów,

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT w tym: udostępniającym platformę sprzętowo – programową, na której prowadzimy sklep internetowy i świadczymy inne usługi drogą elektroniczną oraz świadczącym usługi serwisowe i wsparcia technicznego dla naszych systemów teleinformatycznych,

 • podmiotom, przy pomocy których realizujemy działalność marketingową np.: agencjom reklamowym, które w naszym imieniu będą prowadzić kampanie reklamowe,

 • podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych i pomocy prawnej, np. biegłemu rewidentowi w związku z badaniem sprawozdania finansowego naszej firmy. 1. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Rozporządzenie przyznaje Ci szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, z których możesz skorzystać:


 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych – zawsze możesz zapytać nas o przetwarzanie Twoich danych osobowych (ich zakres, podstawę, cel przetwarzania, czas przechowywania danych lub inne kwestie, którymi jesteś zainteresowany, a które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych) oraz zażądać od nas ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – zależy nam na tym oraz jesteśmy zobowiązani do tego przez przepisy Rozporządzenia, aby Twoje dane, które przetwarzamy były zgodne ze stanem faktycznym i zawsze aktualne. Nie jest to możliwe bez Twojej pomocy. Zachęcamy Cię do kontaktu z nami w przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie lub zauważysz w nich błąd. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie internetowym, dane w nim zawarte w części możesz również poprawić samodzielnie,

 • prawo do usunięcia danych osobowych – jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”. Jeżeli nie mamy już podstaw lub odpadł cel przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub też w każdym innym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia możesz zażądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych. „Prawo do bycia zapomnianym” może być jednak ograniczone w przypadkach, jeżeli dalsze zatrzymywanie przez nas Twoich danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na ciążące na nas obowiązki prawne, do celów statystycznych lub ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz zażądać wstrzymania wykonywania operacji na Twoich danych osobowych jeżeli stwierdzisz, że: (i) są one nieprawidłowe – do czasu ich poprawienia, (ii) przetwarzamy je niezgodnie z prawem jednak nie chcesz ich usunięcia, a jedynie ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) odpadły cele dla których przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe i nie są one nam już potrzebne, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) w przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu – do czasu jego rozpatrzenia przez nas,

 • prawo do przenoszenia danych – możesz żądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego wskazanego przez Ciebie administratora, lub przekazania ich Tobie. Uprawnienie to obejmuje jednak tylko dane dostarczone nam przez Ciebie, jeżeli są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,

 • Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawsze i w dowolnej formie możesz ją wycofać, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed cofnięciem zgody,

 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz również wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu uzasadniony Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu zbadamy czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadal ważne i aktualne oraz czy nadal mają pierwszeństwo przed Twoimi interesami oraz przysługującymi Ci uprawnieniami i po dokonaniu oceny podejmiemy decyzję co do dalszego przetwarzania lub jego zaprzestania. Jeżeli zaś naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przysługuje Ci prawo sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane,

 • możesz również wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. 1. Pliki cookies

Używając naszych stron internetowych wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania naszych stron.


 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze podczas przebywania w Internecie i pozwalające zapamiętać Twoje preferencje korzystania z odwiedzanych stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia pliku cookies czy losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji używanej przez Ciebie przeglądarki. Po odebraniu plików cookies przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na naszą stronę internetową. Serwer internetowy tworzy dla każdego użytkownika własne pliki cookies. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać użytkowników naszych stron internetowych i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Umożliwiają one również zapamiętanie Twoich danych logowania na stronie internetowej. Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze analizy statystyczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów według kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

W naszych plikach cookies nie zapisujemy danych osobowych. Używamy ich jedynie do zbierania informacji, które pomagają nam później usprawnić działanie strony, na przykład znajdować i naprawiać błędy na stronie. Pliki te w żaden sposób nie zmieniają ustawień Twojego komputera ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

Na naszych stronach mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pozostają na Twoim komputerze do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej,

 • stałe - pozostają na Twoim komputerze tak długo jak długo mają ustawiony okres ważności lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie,

 • statystyczne - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,

 • pliki cookies służące do przechowywania preferencji i ustawień użytkowników,

 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. 1. Do czego używamy plików cookies?

 • podtrzymania sesji użytkownika strony internetowej po zalogowaniu, dzięki czemu np. użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • do zachowania indywidualnych ustawień zawartości naszych stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, np. zapisania stanu koszyka w Sklepie internetowym,

 • aby lepiej dopasować treści naszych stron internetowych do Twoich oczekiwań i zainteresowań,

 • do zbierania statystyk, które pozwalają nam poprawiać funkcjonalności i zawartość stron internetowych.

 • analiz statystycznych zachowań użytkowników. 1. Dodatkowe funkcjonalności.

Nasze poszczególne strony internetowe mogą wykorzystywać narzędzia serwisów trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności np. umożliwiają logowanie się do naszych Sklepów internetowych za pomocą twojego konta Google lub Facebook. Korzystanie z powyższych narzędzi może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych funkcjonalności i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach. Informacje o logowaniu się w witrynach internetowych za pomocą konta Facebook lub Google znajdziesz na stronach pomocy tych serwisów pod poniższymi linkami:

https://www.facebook.com/help/405977429438260
https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=pl

O innych wykorzystywanych na naszych stronach narzędziach serwisów trzecich przeczytasz w pkt. 8 i 9 poniżej.


 1. W jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Możesz jednak w swojej przeglądarce, w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować Cię o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim komputerze, a tym samym my będziemy przechowywać informacje na Twoim komputerze i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas pliki cookies, wpłynie to na wygodę korzystania z naszej strony, np. możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie otrzymasz spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości i usług. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług stron internetowych, w szczególności wymagających logowania, natomiast nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach.


 1. Google Analytics i Google AdWords

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Analytics – usługę analizy statystycznej użytkowania stron internetowych świadczoną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używają plików cookie, które analizują to, jak korzystasz ze stron internetowych. Informacje generowanie przez pliki cookie na temat tego, jak korzystasz z naszych stron internetowych, są wykorzystywane przez nas oraz przesyłane na serwery Google.

Możesz zapobiec zbieraniu danych generowanych przez pliki cookie na temat tego, jak korzystasz z naszych stron internetowych (w tym Twojego adresu IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępne wtyczki do przeglądarki znajdujące się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl pamiętaj jednak, że stosowanie przez użytkowników różnych technik anonimizacji, w tym maskowania IP, może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Korzystamy również z Google AdWords Remarketing, dla celów marketingowych oraz analizowania preferencji użytkowników. AdWords Remarketing będzie wyświetlać Ci odpowiednio dopasowane reklamy w oparciu o to, które części naszych stron internetowych odwiedziłeś, poprzez umieszczenie pliku cookie na Twoim komputerze. Google AdWords Remarketing pozwala nam dopasowywać nasz marketing, aby lepiej spełniał Twoje potrzeby i wyświetlać tylko reklamy, którymi mógłbyś być zainteresowany. Jeżeli nie chcesz brać udziału w naszym Google AdWords Remarketing, możesz zrezygnować z niego odwiedzając Google's Ads Preferences Manager (Menadżera Preferencji Reklamowych Google) i zmieniając ustawienia wyświetlanych reklam.


 1. Wykorzystywanie wtyczek do Facebooka, Google+, Twittera, innych mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy wtyczki serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google, Twitter, Pinterest i innych. Wtyczki te dostarczane są przez zewnętrzne serwisy społecznościowe i obsługują realizowane przez nie funkcje. W związku z tym serwisy społecznościowe informowane są np. o tym, że właśnie odwiedziłeś stronę naszego serwisu internetowego. Korzystanie z przycisków „Lubię to“, „+1“ lub podobnych funkcji takich jak udostępnianie lub komentowanie treści spowoduje przesłanie i przechowywanie informacji o tym na Twoim osobistym koncie w serwisie społecznościowym. Aby zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych na temat Ciebie i Twojego zachowania podczas przebywania na naszych stronach internetowych przez serwisy społecznościowe, wyloguj się z nich przed odwiedzeniem naszej strony. Więcej informacji o na temat zbierania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe znajdziesz w politykach prywatności serwisów, z których korzystasz.

Nasze strony internetowe wykorzystują również piksel monitorujący (tracking pixel) Facebooka. Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie internetowej. Dane z piksela możemy wykorzystać do zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych oraz wykorzystywania tych informacji w celu pomiaru i dopasowywania reklam do odbiorcy w poniższym zakresie:
 

 • Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców

 • Tworzenie grup odbiorców reklam

 • Używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka

Więcej informacji o ustawieniach reklam wyświetlanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie oraz zarządzaniu nimi znajdziesz pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav


11. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

12. Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub innych kwestiach związanych z ich przetwarzaniem oraz w celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień możesz się skontaktować z nami lub inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt. 1 i 2 Polityki.

13. Zmiana Polityki prywatności.


Zasady opisane w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. Będziemy aktualizować politykę prywatności umieszczając jej najnowszą wersję na naszych stronach internetowych.